Privacy

Progress-in-health respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u eventueel aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het verrichten van de aangeboden diensten
• Om contact met u te kunnen opnemen
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de (financiële) administratie
Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat we uw gegevens in ieder geval bewaren zolang dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. Na de voltooiing van de behandeling bewaren wij het betreffende dossier gedurende 15 jaar. Na deze 15 jaar worden de gegevens vernietigd, tenzij er intussen nieuwe afspraken zijn gemaakt voor behandeling.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:
• Wij leggen geheimhouding op aan onze medewerkers en verwerkers
• Wij werken met wachtwoorden
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke oftechnische incidenten
• Wij maken gebruik van actuele (antivirus)software
• Wij stellen alleen persoonsgegevens aan een verwerker ter beschikking voor verwerking nadat wij ons er van vergewist hebben dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:
• Recht op inzage
• Recht op verbetering
• Recht op verwijdering
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
• Recht van bezwaar
• Recht op intrekking toestemming
• Recht om een klacht in te dienen

 Cookies en analytics
Deze website maakt geen gebruik van cookies en Google analytics.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens

Progress-in-health
Noordveenweg 19
2376 AR Nieuwe Wetering
Tel 06-15184611 of info@progress-in-health.nl